សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​តាកែវ

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវលេខ​១១​ ភូមិ​១ ​ឃុំ​រកាក្នុង​ ស្រុក​ដូនកែវ​ ខេត្ត​តាកែវ

ទូរស័ព្ទ​ :(855-32) 931 327

ទូរសារ​ : (855-32) 931 327