សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​ខេត្តព្រះសីហនុ

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវ​ពោកំបោរ​ សង្កាត់​លេខ៣​ ខណ្ឌ​មិត្តភាព​ ខេត្តព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ​ :(855-34) 933 649

ទូរសារ​ : (855-34) 933 649