សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​ស្វាយរៀង

អាសយដ្ឋាន : ភូមិ​សួនថ្មី​ ឃុំ​ព្រែឆ្លាក់​ ស្រុក​ស្វាយរៀង​ ខេត្ត​ស្វាយរៀង

ទូរស័ព្ទ​ :(855-44) 945 989

ទូរសារ​ : (855-44) 945 989