សាខា

ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ រាជធានី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​មានសាខា​នៅ​ទូទាំង​២១​ខេត្ត​ក្រុង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

សាខា​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ​កំពង់ឆ្នាំង

អាសយដ្ឋាន : ផ្លូវ​នរោត្តម​ ភូមិ​ឃ្លាំងប្រាក់​ ឃុំ​ប្អេរ​ ស្រុក​កំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទ​ :(855-26) 988 674

ទូរសារ​ : (855-26) 988 674