ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១៤ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃឥណទានធំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

០៣ វិចិ្ឆកា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​១៨​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ តុលា ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី កាលបិរច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១៣ កញ្ញា ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី កាលបិរច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍របស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងធនាគារឯកទេស

១៣ កញ្ញា ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី​ ការកែសម្រួលប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១៣ កញ្ញា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៦

០៤ កញ្ញា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១៣ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ កញ្ញា ២០០៦

សុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍​របស់​ លោក​ជំទាវ​ នាវ ច័ន្ទថាណា​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​ធនាគារ​ អេ អ៊ិន ហ្សេត រ៉ូយ៉ាល់ កម្ព្ពុជា​ សាខា​ក្រុង​ព្រះសីហនុ

២៥ សីហា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ សីហា ២០០៦