ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​១៩​ ត្រីមាស​ទី​១​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

០១ មករា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៩ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មករា ២០០៧

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦

៣១ ធ្នូ ២០០៦

របាយការណ៍​​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦

៣១ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ប្រតិបត្តិការនៃគណនីទូទាត់

១៣ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​គណនី​ទូទាត់​

១៣ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់​នៃ​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

០៤ ធ្នូ ២០០៦