ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ និង​ការ​ការពារ​ព័ត៌មាន​ឥណទាន​

១០ ឧសភា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភ​ា​​​​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ ឧសភា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែមេសា ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ មេសា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១១ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ មីនា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ មីនា ២០០៦

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥

៣១ ធ្នូ ២០០៥

របាយការណ៍​​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥

៣១ ធ្នូ ២០០៥

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ១០ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ ធ្នូ ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ ធ្នូ ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ វិចិ្ឆកា ២០០៥