ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់សងជាមុននូវប្រាក់ថ្លៃជួលនិងភតិសន្យា

០៩ មីនា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៥ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មីនា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦១ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មីនា ២០០៧

សុន្ទរកថា​​របស់​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់តូ ​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៦​​និង​ទិសដៅ​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០០៧​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

២៤ កុម្ភៈ ២០០៧

សុន្ទរកថា​​របស់​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់តូ ​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៦​​និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៧

២២ កុម្ភៈ ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦០ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ កុម្ភៈ ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​១៩​ ត្រីមាស​ទី​១​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

០១ មករា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៩ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ មករា ២០០៧

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦

៣១ ធ្នូ ២០០៦

របាយការណ៍​​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦

៣១ ធ្នូ ២០០៦