ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ សីហា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​១៧​ ត្រីមាស​ទី​៣​ ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ កក្កដា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៣ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ កក្កដា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១២ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ មិថុនា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ មិថុនា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​

២៩ ឧសភា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារពាណិជ្ជ​

២៩ ឧសភា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​សោហ៊ុយ​បង្កើន​ដើមទុន​សំរាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​ និង​ធនាគារ​ឯកទេស​

២៩ ឧសភា ២០០៦