សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ ​ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកវគ្គសុក្រឹតការ​ជំនាន់ទី១០​ សំរាប់​មន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩
១០ សីហា ២០០៩

ទាញយកឯកសារ​