ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ប្រតិបត្តិការនៃគណនីទូទាត់

១៣ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​គណនី​ទូទាត់​

១៣ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់​នៃ​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​

០៤ ធ្នូ ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ១៤ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ ធ្នូ ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃឥណទានធំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

០៣ វិចិ្ឆកា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​១៨​ ត្រីមាស​ទី​៤​ ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ តុលា ២០០៦

ប្រកាសស្តីពី កាលបិរច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១៣ កញ្ញា ២០០៦