ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មូលប័ត្រស្តង់ដារ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​

១៩ តុលា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពីការដាកឱ្យអនុវត្តកិច្ចសន្យាមេសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទទួលទិញវិញដើម្បីធានាដល់ប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយវត្ថុ

១៩ តុលា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់អាជីវកម្មប្តូរប្រាក់

១៩ តុលា ២០០៩

សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​សិក្ខាសាលា​​សាធារណៈ​​ស្តីពី​ រូបិយវត្ថុ​​និង​អតិបតេយ្យ​ភាពក្នុងឱកាស​ប្រារឰខួប​អនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣០​ នៃការបង្កើត​​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ ឡើងវិញ​ នៅ​ថ្ងៃទី៩​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០០៩

០៩ តុលា ២០០៩

សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិនៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាស​ប្រារឰខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើកទី៣០​ ​នៃការបង្កើតធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា​ឡើងវិញ​ នៅថ្ងៃ​ទី៨ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០០៩

០៨ តុលា ២០០៩

សុន្ទរកថា​​​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជាថ្លែង​ក្នុងពិធីលៀង​ភោជនាអាហារ​អបអរសាទរ​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី៣០​ នៃការបង្កើត​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ឡើងវិញ​​ នៅ​ថ្ងៃទី៨ ​ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០០៩

០៨ តុលា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់របាយការណ៍ឥណទានធំ និងពិនិត្យតាមដានហានិភ័យឥណទានប្រមូលផ្តុំ

១៥ កញ្ញា ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ​ និង​ ពិនិត្យ​តាមដាន​ហានិភ័យ​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ​

១៥ កញ្ញា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពីការបើកទូលាយក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់

០៩ កញ្ញា ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​

០៩ កញ្ញា ២០០៩