សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើស បុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬ ផ្នែកធនាគារ
២៩ មេសា ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង