ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ៣៦ ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០១១

១៧ កុម្ភៈ ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៥ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១១

១៥ កុម្ភៈ ២០១២

ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ​២០១១ និងទិសដៅ​ការងារឆ្នាំ ២០១២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ​ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​

០៨ កុម្ភៈ ២០១២

សុន្ទរ​​​កថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​​ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុប​​​លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១១ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ​ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​

០៨ កុម្ភៈ ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៤ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១១

១១ មករា ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១២ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១១

០៥ មករា ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៣ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១១

០៥ មករា ២០១២

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០១១

អាជីវកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០១១

ប្រកាសស្តីពី តម្លាភាពក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០១១