ព័ត៌មាន
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​គំរូ​ថ្មី​
១៤ មករា ២០១៥