ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៧ ឆ្នាំទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

២៦ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​តម្លើង​អត្រា​ការ​ប្រាក់ និង​ការ​ទទួល​ទិញ​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ មុន​កាល​វសាន​

១៥ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៥ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​តម្លើង​អត្រា​ការ​ប្រាក់ និង​ការ​ទទួល​ទិញ​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ មុន​កាល​វសាន​

១៥ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៥ កញ្ញា ២០១៤

សារាចរ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ

០៩ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការជំរុញការប្រើប្រាស់ មូលបត្រអាចជួញដូរ បានក្នុងដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារអន្តរធនាគារ

០៨ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​សភា​ផាត់ទាត់​រវាង​ធនាគារ​ និង​ធនាគារ​

០៨ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការជំរុញការប្រើប្រាស់ មូលបត្រអាចជួញដូរ បានក្នុងដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារអន្តរធនាគារ

០៨ កញ្ញា ២០១៤

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដោះស្រាយបញ្ហា​​​ ដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការសភាផាត់ទាត់រវាងធនាគារ និងធនាគារ

០៨ កញ្ញា ២០១៤