ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​សោហ៊ុយ​បង្កើន​ដើមទុន​សំរាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

២៩ ឧសភា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​ និង​ធនាគារ​ឯកទេស​

២៩ ឧសភា ២០០៦

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ និង​ការ​ការពារ​ព័ត៌មាន​ឥណទាន​

១០ ឧសភា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភ​ា​​​​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ ឧសភា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែមេសា ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ មេសា ២០០៦

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១១ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៦​

០១ មីនា ២០០៦

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៦

០១ មីនា ២០០៦

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥

៣១ ធ្នូ ២០០៥

របាយការណ៍​​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥

៣១ ធ្នូ ២០០៥

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ១០ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ ធ្នូ ២០០៥