ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

១០ ធ្នូ ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១១ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១១

១៥ វិចិ្ឆកា ២០១១

សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមលើ ការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៧ តុលា ២០១១

ព្រឹត្តបត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ៣៥ ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០១១

០៤ តុលា ២០១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និង​​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០១១

១៣ កញ្ញា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១០ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១១

២២ សីហា ២០១១

ពិធី​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​​ ​ នៅថ្ងៃទី​ ១០-១១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១

១០ សីហា ២០១១

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ ​ឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​​ ​នៅថ្ងៃទី​ ១០-១១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១

១០ សីហា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៩ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១១

០៩ សីហា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៨ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០១១​

២៦ កក្កដា ២០១១