សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ប្រកាស​ នី​យ​ប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​ ជំនាន់​ទី​ ២៥​ នៅ​មណ្ឌល​សិក្សា​ បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
១២ សីហា ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង