ព័ត៌មាន

សុន្ទរ​​​កថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ ២០១០និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

០៨ កុម្ភៈ ២០១១

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ​ជា ​ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​​កិច្ចប្រជុំ ​SEACEN EXCO ​នៃក្រុមប្រទេសតំបន់អាស៊ី-អាគ្នេយ៍​ចំនួន​១៦ប្រទេស នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ១៩ មករា ២០១១​

១៩ មករា ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ វិចិ្ឆកា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៤ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ តុលា ២០១០

ប្រកាសស្តីពីការចេញផ្សាយមូលបត្រអាចជួញដូបានដោយធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា

១៥ តុលា ២០១០

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ

១៥ តុលា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៣ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ កញ្ញា ២០១០

ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៨ កញ្ញា ២០១០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ នៅ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តបាត់ដំបង​

២២ កញ្ញា ២០១០

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ នៅ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តកំពង់ចាម​

២២ កញ្ញា ២០១០