ព័ត៌មាន

សុន្ទរ​​​កថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​​ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុប​​​លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១១ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ​ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​

០៨ កុម្ភៈ ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៤ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១១

១១ មករា ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១២ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១១

០៥ មករា ២០១២

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៣ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១១

០៥ មករា ២០១២

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០១១

អាជីវកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០១១

ប្រកាសស្តីពី តម្លាភាពក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០១១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

១០ ធ្នូ ២០១១

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១១ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១១

១៥ វិចិ្ឆកា ២០១១

សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមលើ ការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៧ តុលា ២០១១