ព័ត៌មាន

ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ព្រឹត្តិបត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ៤១ ត្រីមាស​ទី២ ​ឆ្នាំ​២០១៣

២៧ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ប័ណ្ណប្រកាស ធនប័ត្រ "អនុស្សាវរីយ៍" ប្រភេទ ២០០០ រៀល

០៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ប្រកាស ស្តីពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ អនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ២០០០ រៀល

០៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៥ ឆ្នាំទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៦ ឆ្នាំទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៧ ឆ្នាំទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣

សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការកំណត់សោហ៊ុយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

១០ កញ្ញា ២០១៣

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ :​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០៥ កញ្ញា ២០១៣