ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ ធ្នូ ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ វិចិ្ឆកា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៣ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ តុលា ២០០៥

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៩ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ កញ្ញា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ កញ្ញា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ សីហា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ កក្កដា ២០០៥

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៨ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មិថុនា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មិថុនា ២០០៥

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ ឧសភា ២០០៥