ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៣ ឆ្នាំទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

១៦ កក្កដា ២០១៤

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៤ ឆ្នាំទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

១៦ កក្កដា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំត្រីមាស លេខ៤៣ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៣

០៥ មិថុនា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៦ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១២

២៧ ឧសភា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១២

២៧ ឧសភា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៨ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២

២៧ ឧសភា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៩ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣

២៧ ឧសភា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤០ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣

២៧ ឧសភា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤១ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣

២៧ ឧសភា ២០១៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤២ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៣

២៧ ឧសភា ២០១៤