សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​
១០ កញ្ញា ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង