សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ចុះបញ្ជី​ជា​ប្រតិបត្តិការ​ឥណទាន​ជនបទ​
០២ តុលា ២០១៥


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ