សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី របស់ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ
០២ តុលា ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង