សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្ថយតម្លៃចារឹក របស់មូលបត្រអាចជួញដូរបាន និងការឈប់ផ្តល់ សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
៣០ តុលា ២០១៥

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង