សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​​ ទេសា​ភិបាលរង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការិយាល័យ​ឥណទាននៅ​ប្រទេសកម្ពុជា
២៦ កុម្ភៈ ២០០៨

ទាញយកឯកសារ​