សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​កម្ពុជាឈានទៅរកការិយាល័យ ឥណទានឯ​កជនដោយ លោកជំទាវ​ តាល់ណៃអ៊ីម​អគ្គនាយក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​​នៅសណ្ឋាគារ​រាសហ្វល, ០៣​ ធ្នូ ​២០០៨
០៥ ធ្នូ ២០០៨

ទាញយកឯកសារ​