ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៤ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៤៥ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៩ ឆ្នាំទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥០ ឆ្នាំទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥១ ឆ្នាំទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥២ ឆ្នាំទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥

កិច្ច​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើន​តួនាទី​ស្ត្រី​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​៖​ ការ​លើកកម្ពស់​តួនាទី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​បង្កើន​ឱកាស​ស្មើគ្នា​សម្រាប់​ស្ត្រី​ក្នុង​ការ​ទទួលយក​ ប្រើប្រាស់​ និង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ទីផ្សារ​សេដ្ឋកិច្ច​

០២ កុម្ភៈ ២០១៥

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០២ កុម្ភៈ ២០១៥

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​គោលការណ៍​តម្លាភាព​ និង​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​ប្រទេស​

២៧ មករា ២០១៥

វេទិកា​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ “​ផែនទី​វិ​ថី​អាស៊ាន​៖​ តើ​ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​រៀបចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ថ្មីៗ​ យ៉ាងដូចម្តេច​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​”​

២៧ មករា ២០១៥