ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៨ ឆ្នាំទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣

២០ មករា ២០១៤

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៩ ឆ្នាំទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

២០ មករា ២០១៤

របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

១៧ មករា ២០១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៤

១៣ មករា ២០១៤

ប្រកាសស្តីពី ការប្រើប្រាស់អត្រា LIBOR ជំនួសអត្រា SIBOR

០៩ មករា ២០១៤

កិច្ចប្រជុំ​ទ្វេភាគី​រវាង​ធនាគារ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឡាវ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០៦ ធ្នូ ២០១៣

ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​របស់​ប្រធាន​អង្គការ​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​នៅ​កម្ពុជា​

០២ ធ្នូ ២០១៣

ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣

ព្រឹត្តិបត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ៤១ ត្រីមាស​ទី២ ​ឆ្នាំ​២០១៣

២៧ វិចិ្ឆកា ២០១៣