សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ រទសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ក្នុងឱកាសបើកសម្ភោធ វីង ជាផ្លូវការ ថ្ងៃទី ២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

២១ មករា ២០០៩
សុន្ទរកថា​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​កម្ពុជាឈានទៅរកការិយាល័យ ឥណទានឯ​កជនដោយ លោកជំទាវ​ តាល់ណៃអ៊ីម​អគ្គនាយក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​​នៅសណ្ឋាគារ​រាសហ្វល, ០៣​ ធ្នូ ​២០០៨
ខេមរភាសា

០៥ ធ្នូ ២០០៨
សុន្ទរកថា​លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី​ឱការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ ថ្ងៃទី០៤ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០០៨​នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨
សុន្ទរកថា​លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​ឱការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ ថ្ងៃទី០៣​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០០៨​នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៣ វិចិ្ឆកា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៤ សីហា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៤ សីហា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ​ក្រមច្បាប់​អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

០៣ កក្កដា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨
ខេមរភាសា

០៧ មីនា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០០៧​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨​
ខេមរភាសា

០៦ មីនា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​​ ទេសា​ភិបាលរង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការិយាល័យ​ឥណទាននៅ​ប្រទេសកម្ពុជា
ខេមរភាសា

២៦ កុម្ភៈ ២០០៨