សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨និងទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា
ខេមរភាសា

១៣ មីនា ២០០៩
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨ និងទិសដៅ​ការងារ​​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០០៩
សុន្ទរកថារបសសុន្ទរកថា របស់លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរង​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចវិទូ​-​ខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃទី​ ១៦ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

១៨ កុម្ភៈ ២០០៩
សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ រទសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ក្នុងឱកាសបើកសម្ភោធ វីង ជាផ្លូវការ ថ្ងៃទី ២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៩
ខេមរភាសា

២១ មករា ២០០៩
សុន្ទរកថា​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​កម្ពុជាឈានទៅរកការិយាល័យ ឥណទានឯ​កជនដោយ លោកជំទាវ​ តាល់ណៃអ៊ីម​អគ្គនាយក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​​នៅសណ្ឋាគារ​រាសហ្វល, ០៣​ ធ្នូ ​២០០៨
ខេមរភាសា

០៥ ធ្នូ ២០០៨
សុន្ទរកថា​លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី​ឱការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ ថ្ងៃទី០៤ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០០៨​នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨
សុន្ទរកថា​លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​ឱការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ ថ្ងៃទី០៣​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០០៨​នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៣ វិចិ្ឆកា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៤ សីហា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៤ សីហា ២០០៨
សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ​ក្រមច្បាប់​អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

០៣ កក្កដា ២០០៨