សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​​របស់​ ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់តូ ​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០០៦​​និង​ទិសដៅ​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០០៧​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា
២៤ កុម្ភៈ ២០០៧