សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដោះស្រាយបញ្ហា​​​ ដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការសភាផាត់ទាត់រវាងធនាគារ និងធនាគារ
០៨ កញ្ញា ២០១៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង