សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី៍​១៧​
ខេមរភាសា

១៣ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មនាំចេញ-នាំចូលលោហធាតុ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃ
ខេមរភាសា

១៣ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦​
ខេមរភាសា

២៣ មករា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦​
ខេមរភាសា

២៣ មករា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំទឹកប្រាក់សម្រាប់ការដេញថ្លៃ ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦
ខេមរភាសា

១៦ មករា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥
ខេមរភាសា

១៩ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥​ ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១៩ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO) លើក​ទី​១៥​
ខេមរភាសា

១២ ធ្នូ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​/​លិខិតអនុញ្ញាត​សម្រាប់​អាជីវករ​ប្តូរ​ប្រាក់​
ខេមរភាសា

០៦ ធ្នូ ២០១៧
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

០៤ ធ្នូ ២០១៧