សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣១​
ខេមរភាសា

១២ មេសា ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣១
ខេមរភាសា

០៥ មេសា ២០១៩
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ កា​រត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​ក្នុង​អាស៊ាន​៖​ កម្ពុជា​ និង​ថៃ​
ខេមរភាសា

០៤ មេសា ២០១៩
កាលវិភាគ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៩​
ខេមរភាសា

២៦ មីនា ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ​
ខេមរភាសា

២៦ មីនា ២០១៩
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី យុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល
ខេមរភាសា

២៦ មីនា ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣០​
ខេមរភាសា

១៩ មីនា ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៣០
ខេមរភាសា

១៩ មីនា ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ពិធី​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣​
ខេមរភាសា

១៦ មីនា ២០១៩
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ៣០​
ខេមរភាសា

១២ មីនា ២០១៩