សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​ បុគ្គលិក​ កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ ឬ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ឬ​គណនេយ្យ​ និង​ កម្រិត​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
សេចក្តីណែនាំ​ អនុវត្ត​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ចំពោះ​សមាជិក​សភា​ផាត់ទាត់​ជាតិ​
ខេមរភាសា

២៩ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​តម្លើង​អត្រា​ការ​ប្រាក់ និង​ការ​ទទួល​ទិញ​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ មុន​កាល​វសាន​
ខេមរភាសា

១៥ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៥ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការជំរុញការប្រើប្រាស់ មូលបត្រអាចជួញដូរ បានក្នុងដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារអន្តរធនាគារ
ខេមរភាសា

០៨ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដោះស្រាយបញ្ហា​​​ ដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការសភាផាត់ទាត់រវាងធនាគារ និងធនាគារ
ខេមរភាសា

០៨ កញ្ញា ២០១៤
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​មិន​ទទួលស្គាល់​ ឧបករណ៍​ BitCoin​ និង​ឧបករណ៍​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រហាក់ប្រហែល​ នៅ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៨ មេសា ២០១៤
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៤​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៣ មីនា ២០១៤
ឯកសារ​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជាវ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

២៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ :​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៥ កញ្ញា ២០១៣