សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៦
ខេមរភាសា

១៥ វិចិ្ឆកា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤៦
ខេមរភាសា

១៤ វិចិ្ឆកា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

១៣ វិចិ្ឆកា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤៦
ខេមរភាសា

១៣ វិចិ្ឆកា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

០១ វិចិ្ឆកា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤៥
ខេមរភាសា

៣១ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកំណត់ថ្ងៃដេញថ្លៃ និងការទូទាត់ប្រតិបត្តិការផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO) សម្រាប់ឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ
ខេមរភាសា

៣១ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤៥
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០២៣