សេចក្តីជូនដំណឹង

កាលវិភាគដេញថ្លៃ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO)
ខេមរភាសា

០៩ មេសា ២០១៨
សេចក្តីណែនាំ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

០៩ មេសា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀល
ខេមរភាសា

០២ មេសា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​បន្ថែម​ឥណប្រតិទាន​ប្រ​តិ្ត​ការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

២៣ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៨
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៨
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង ការរៀបចំ ទិវាប្រាក់រៀល អបអរសាទរការដាក់ឲ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ លើកទី៣៨
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី៍​១៨​
ខេមរភាសា

១៣ មីនា ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧
ខេមរភាសា

២០ កុម្ភៈ ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧
ខេមរភាសា

២០ កុម្ភៈ ២០១៨