សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
១៥ វិចិ្ឆកា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង