ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង_ស្តីពី_ការបោះផ្សាយមូលបត្រ_លើកទី៧

១៦ វិចិ្ឆកា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១៨

១៥ វិចិ្ឆកា ២០២២

រាជរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេចចេញផ្សាយ ធ្វើចរាចរ និងប្រើប្រាស់ក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានូវធនប័ត្រប្រភេទ ២.០០០ រៀល និង ២០០ រៀល គំរូថ្មី ទន្ទឹមនឹងបណ្តាប្រភេទប្រាក់ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយរួចហើយ។

១៤ វិចិ្ឆកា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៣

១១ វិចិ្ឆកា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៣

០៤ វិចិ្ឆកា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១៧

០១ វិចិ្ឆកា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១៧

០១ វិចិ្ឆកា ២០២២

អបអរសាទរ "ទិវាសន្សំអាស៊ាន" ក្រោមប្រធានបទ "សន្សំតិចប្រសើរជាងមិិនបានសន្សំ" នៅបរិវេណសួនច្បារមុខរូបសំណាក់ព្រះអង្គចេក-ព្រះអង្គចម ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

៣១ តុលា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១៦

២៥ តុលា ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១៧

២៥ តុលា ២០២២