ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ

១៩ ធ្នូ ២០២៣

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា

១៩ ធ្នូ ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សហការរៀបចំសិក្ខាសាលាបិទកម្មវិធី “ការទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ធនាគារកណ្តាល” ក្រោមកម្មវិធី BOK-KPP ឆ្នាំ២០២៣

១៩ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៥១

១៩ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា

១៩ ធ្នូ ២០២៣

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្តីពី “ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (Unified QR Code-Based Payment)

១៨ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥១

១៨ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

១៨ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្តីពី​ ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម​ និងឧស្សាហកម្ម នៃប្រទេសជប៉ុន

១៨ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៧

១៣ ធ្នូ ២០២៣