ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៦២ ឆ្នាំទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

២៨ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

២៧ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៦៥

២៦ មីនា ២០២៤

ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំត្រីមាស ត្រីមាសទី៣ លេខ៧៦ ឆ្នាំ២០២៣

២៦ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦៥

២៥ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២៥ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ សម្រាប់ប្រតិវេទន៍ នាំចេញ-នាំចូល លោហធាតុ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃ

២០ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

២០ មីនា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី២០

២០ មីនា ២០២៤

សុទ្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសខួបលើកទី៤៤ នៃការដាក់ឱ្យ​ចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ៖ ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៃប្រាក់រៀល និងប្រព័ន្ធបាគង

២០ មីនា ២០២៤