ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម យឹម លាត បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សម្រាប់ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់តំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

០៧ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

០៦ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤៩

០៥ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

០៤ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤៩

០៤ ធ្នូ ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥៧ ឆ្នាំទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

០១ ធ្នូ ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥៨ ឆ្នាំទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

០១ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

២៩ វិចិ្ឆកា ២០២៣

ឯកឧត្តម គិត សុវណ្ណារិទ្ធ អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

២៤ វិចិ្ឆកា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤៨

២៤ វិចិ្ឆកា ២០២៣