ព័ត៌មាន

មតិសំណេះសំណាល លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា ពុទ្ធាភិសេក និងសមិទ្ធផលនានា នៅក្នុងវត្តមុនីរតនារាម (ហៅវត្តល្អក់)

០៨ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៦៦

០៤ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

០៣ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៦៦

០២ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

០១ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦៦

០១ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៦៥

២៨ មីនា ២០២៤

សេចក្តីណែនាំ លើការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ ផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO)

២៨ មីនា ២០២៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៦១ ឆ្នាំទី៣១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

២៨ មីនា ២០២៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៦២ ឆ្នាំទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

២៨ មីនា ២០២៤