សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៨​ ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

២៣ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើន​ឥណប្រតិទាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​
ខេមរភាសា

១៩ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​កំណត់​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៨​
ខេមរភាសា

១៦ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​
ខេមរភាសា

១១ ឧសភា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​(LPCO) ​លើក​ទី​៧​
ខេមរភាសា

១៨ មេសា ២០១៧
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​លើក​ទី​០៧​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១៨ មេសា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​(LPCO)​ លើក​ទី​៧​
ខេមរភាសា

១១ មេសា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ យុទ្ធ​ការ​ស្រលាញ់​ប្រាក់​រៀល​
ខេមរភាសា

៣១ មីនា ២០១៧
​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧​ និង​ការ​ទទួលយក​សំណើ​ស្រាវជ្រាវ​
ខេមរភាសា

៣១ មីនា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​០៦​
ខេមរភាសា

២១ មីនា ២០១៧