សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ ការកែសម្រួលពេលវេលាដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO)
០៨ ធ្នូ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង