សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលកោះសូឡូម៉ូន និង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលហ្វីជី ២៣ កុម្ភៈ ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៣ ២០ មករា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដកហូត និងលុបចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នូវអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន ៥ និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន ៥៣ ១៥ ធ្នូ ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ឥណទានដោយខុសច្បាប់ ២៥ សីហា ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលចេញដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ០៦ កក្កដា ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការសេវាទូទាត់ ខេអេចឃ្យូអរ (KHQR) និង ការចុះហត្ថលេខាលេីអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនឌីជីថល (e-KYC)” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី ”តេជោ” នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ០៤ កក្កដា ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី របាយការណ៍ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ ១៧ មិថុនា ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន ០៦ មិថុនា ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យសម្រាប់មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យនិងបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យធនាគារ ២៨ មីនា ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៨ ស្តីពី បញ្ហាប្រឈម និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា ២២ ធ្នូ ២០២១