សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែនរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថាប័ន NPCI International Payments Limited
១៧ មេសា ២០២៣


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ