សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាបណ្ណប្តូរប្រាក់ចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
១៩ ឧសភា ២០២៣


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ