សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (Cambodian Shared Switch - CSS) ០៤ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រកាសស្តីពី ដើមទុនបទប្បញ្ញត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងប្រកាសស្តីពី ហានិភ័យឥណទានសម្រាប់អនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ២៩ មិថុនា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១៣ មិថុនា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (QR Code) រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ (ដំណាក់កាលទី ២៖ ថៃស្កេនឃ្យូអរកូតនៅកម្ពុជា) ០៦ មិថុនា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ២៤ ឧសភា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាបណ្ណប្តូរប្រាក់ចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១៩ ឧសភា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែនរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថាប័ន NPCI International Payments Limited ១៧ មេសា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលរវ៉ាន់ដា ១៧ មេសា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១២ មេសា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការឆបោកប្រាក់តាមបណ្តាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ២២ មីនា ២០២៣