សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ២៤ ឧសភា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាបណ្ណប្តូរប្រាក់ចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១៩ ឧសភា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែនរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថាប័ន NPCI International Payments Limited ១៧ មេសា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលរវ៉ាន់ដា ១៧ មេសា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១២ មេសា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការឆបោកប្រាក់តាមបណ្តាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ២២ មីនា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលកោះសូឡូម៉ូន និង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលហ្វីជី ២៣ កុម្ភៈ ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៣ ២០ មករា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដកហូត និងលុបចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នូវអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន ៥ និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន ៥៣ ១៥ ធ្នូ ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ឥណទានដោយខុសច្បាប់ ២៥ សីហា ២០២២