ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៥២

២៦ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២៥ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៥២

២៥ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៧

២០ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

២០ ធ្នូ ២០២៣

កិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅ

១៩ ធ្នូ ២០២៣

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា

១៩ ធ្នូ ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សហការរៀបចំសិក្ខាសាលាបិទកម្មវិធី “ការទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ធនាគារកណ្តាល” ក្រោមកម្មវិធី BOK-KPP ឆ្នាំ២០២៣

១៩ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៥១

១៩ ធ្នូ ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា

១៩ ធ្នូ ២០២៣