របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៣
២២ មេសា ២០១៣
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និង​​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០១២
០៨ វិចិ្ឆកា ២០១២
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១២
០១ មីនា ២០១២
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និង​​ ទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០១១
១៣ កញ្ញា ២០១១
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១
២៩ មិថុនា ២០១១
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៩ និង ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១០
១៦ កក្កដា ២០១០
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៩
២៥ មីនា ២០០៩
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០០៨
៣០ មិថុនា ២០០៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០០៧​ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០០៨
១២ មីនា ២០០៨
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆមាសទី១​ឆ្នាំ​២០០៧
២២ សីហា ២០០៧